tygkasse UiK

UNGiKÖR har svarat på Skolverkets remissvar

Om elevens val försvinner- vad händer då med den lilla tid som finns kvar i timplanen att välja musik som fördjupning?

UNGiKÖR- Sveriges Barn- och Ungdomskörer (UiK) har läst och tagit ställning till Skolverkets
förslag om:
Förändringar i skollag (2010:800) om elevens val
Förändringar i skolförordningen (2011:85) om elevens val, skolans val och språkval
Ändrade timplaner för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, bilagor till
skolförordningen (2011:85)

Hela UNGiKÖRs remissvar elevens val Skolverket hittar ni via länken  UNGiKÖRs remissvar elevens val Skolverket

Sammanfattning

 • UiK motsätter sig inte borttagande av elevens val under förutsättning att andra åtgärder genomförs som kan bidra till att undervisningen i ämnet musik kan upprätthållas på en god och kvalitativ nivå som säkerställer att målen i kursplanen kan uppnås. UiK kan inte se detta tillgodoses av remissförslaget.
 • UiK anser med det att det i remissförslaget inte finns något godtagbart förslag för ersättning eller kompensering av borttagandet av elevens val.
 • UiK anser att det av flera redovisade skäl inte är tillämpligt att de extra 10 h i timplanen förläggs till lågstadiet.
 • UiK trycker på att ämnet musik utformas så att alla elever bereds tillgång till det genom tid på schemat men också genom i ämnet utbildad personal.
 • UiK anser att möjligheten att fördjupa sig i ämnet musik måste finnas kvar även efter ett ev borttagande av elevens val.
 • UiK anser att borttagandet av elevens val hotar musikklassernas verksamhet. 
 • UiK ser att det finns ett egenvärde och flera skäl till att det finns kvar moment där eleven själv väljer inriktning och tränar sig på det.
 • UiK ser en inskränkning i elevens demokratiska möjligheter att vara med och påverka om elevens val försvinner. Hänvisningen till att eleven kan vara med och  påverka Skolans val tror vi inte går att garantera att den blir genomförbar i praktiken. 
 • UiK anser att argumentet om skiftande kvaliteter i utförandet på olika skolor inte kan ligga som grund för beslutet om att ta bort elevens val.
 • UiK framhåller och trycker på egenvärdet för ämnet musik i sig, alla barns rätt till sin röst samt alla positiva effekter för bl a hälsa och inlärning som utövande av musik bidrar till.
 • UiK ser med oro att borttagandet av elevens val hotar befintliga plattformar och exponeringsytor inom grundskolan för kulturyttringar och kulturmöten. 
 • UiK ser med oro att borttagandet av elevens val kommer innebära och påskyndar en utfasning av skolkörer i den svenska grundskolan.

 

Har du frågor om remissen?
Kontakta vår verksamhetsledare Lotta Wilund
[email protected] eller 0708-639939

Dela denna sida