flickor_som_kramas_fri_bild_pixabay

Vi arbetar för alla barns rätt till sin röst och till att får sjunga!

UNGiKÖR är med i en rad olika samverkansprojekt i syfte att lyfta fram och stärka barns och ungdomars sång. Här presenterar vi några av dem

Hur mår egentligen ung sång idag?
Vad i samhället stöttar unga människors möjligheter att lära känna, stärka och använda sig av sin röst och vilka krafter motverkar detta?

Bör sången lyftas och få en mer framträdande roll i läroplanar, utbildningar och verksamheter? Är det viktigt att sjunga med barnen och ungdomarna?

Rundabordssamtal för Körsverige

I samband med konferensen Sång & Språk i Kristianstad hösten 2019 anordnades rundabordssamtal med representanter från Sveriges olika körorganisationer, studieförbund, m.fl. där ämnet barn och sång behandlades. Självklart deltog UNGiKÖR i detta! Nu följer Sjungande barn upp detta med att anordna ytterligare tre stycken rundabordssamtal. Det första samtalet äger rum den 15 november, därefter hålls ett samtal den 24 januari 2022 samt den 28 mars 2022.

Fokus för samtalen kommer dels att vara vad som kan göras i närtid för att förbättra förutsättningarna för barns sång, dels vad som behöver förändras på längre sikt inom utbildningarna för professioner som ska leda barn- och ungdomskörer. 

Barns sång i utbildning och kurslitteratur vid Sveriges högskolor och universitet

– En kartläggning i samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien/Sjungande barn och UNGiKÖR

Tillsammans med UNGiKÖR kommer Sjungande barn att tillsätta en kartläggning av hur det ser ut på våra lärosäten i Sverige gällande utbildningar som berör sång med barn upp till c:a 10 års ålder. Kartläggningen genomförs i syfte att ta reda på: 

  • Vilka utbildningar som finns till förskolelärare, lågstadielärare (F-3, skolans yngre åldrar), musiklärare, sångpedagoger, körledare och kyrkomusiker. 

  • Vilka kurser inom dessa utbildningar som berör sång med yngre barn (även delkurser) och hur många poäng dessa kurser ger. 

  • Vilken kurslitteratur som används inom dessa kurser. 

  • Sammanställa allt ovanstående på ett tydligt, lättöverskådligt sätt. 

Målet är att, genom en för Sjungande barn-nätverket gemensam bild av utbildningsläget, kunna stärka det pedagogiska innehållet kring barns sång i lärarutbildningar samt körledar- och kyrkomusikerutbildningar. 

Vilka är dina erfarenheter gällande utbildning och kurslitteratur kring barns sång? Dela gärna med dig till oss!Onsdag 24 mars 2021 hölls ett digitalt symposium inriktat direkt på sången i förskolan. 

Sångens positiva inverkan på lärande och välbefinnande är klarlagd i flera forskningsrapporter, ändå minskar antalet timmar med sång, både i utbildningen till förskollärare samt i förskolans verksamhet. 

I förskolans läroplan skrivs det väldigt lite om sång och musik och vi ser med oro en utveckling där sång och musik flyttas från utbildningen och ersätts med projektbaserade initiativ, för de förskolor som har intresse och resurser. 
Är sång och musik inte längre en självklarhet för alla barn i förskolan?

Symposiet gick på djupet i frågan om barnens rätt till sin sång och ville lyfta sången som en självklarhet och en rättighet för alla barn, oavsett var de befinner sig.

Programmet bjöd på inspirerande talare och programpunkter som gav bakgrunds- och nulägesbeskrivningar av musikens plats i förskolan och förskollärarutbildningen. Vi fick även ta del av klingande exempel och presentationer av inspirerande projekt, samtal och debatter.  Vi vill inte släppa bollen: Hur går vi nu vidare för att lyfta sångens roll i läroplaner, utbildningar och verksamheter?

Symposium 2021: Sången i förskolan var en del av firandet av Kungliga Musikaliska Akademien 250 år och arrangeras i samarbete mellan Körcentrum Syd, Kungliga Musikaliska Akademien, Musik i Syd, Körcentrum Väst och UNGiKÖR med stöd från Region Skåne.

Dela denna sida